About – Svenska

Europeiska unionen utgör ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Inom detta område samarbetar medlemsstaterna med frågor om gränsöverskridande brottslighet. Personer som har begått brott i en medlemsstat bör inte kunna undkomma lagföring enbart genom att flytta till en annan medlemsstat. Den europeiska arresteringsordern tillhandahåller medlemsstaterna en möjlighet att begära överlämning av misstänkta eller dömda personer.

Arresteringsordern har visat sig vara ett effektivt instrument då den kännetecknas av en förenklad överlämningsprocess och en begränsad handlingsfrihet för de medlemsstaterna att vägra verkställighet. Andra regelverk reglerar överlämning av fångar och övervakning av alternativa påföljder och övervakningsåtgärder. Samarbetet mellan medlemsstaterna grundas på ömsesidigt erkännande av myndighetsbeslut och ömsesidigt förtroende till varandras rättssystem.

Skillnaderna mellan rättssystemen i de olika medlemsstaterna kan emellertid vara påtagliga. Ett angeläget problem för närvarande är skillnaderna i förhållanden på häkten och anstalter i de olika medlemsstaterna. Detta aktualiserar skyddet för de grundläggande rättigheterna hos individer som blir föremål för det straffrättsliga samarbetet och kan komma att försvaga den grund som samarbetet mellan medlemsstaterna bygger på.

Huvudsyftet med vårt projekt* är att bedöma ifall gällande rättsliga instrument i EU som bygger på principen om ömsesidigt förtroende i straffrättsliga förfaranden i tillräcklig utsträckning skyddar de grundläggande rättigheterna. Vårt fokus i projektet ligger särskilt på skyddet mot tortyr eller omänsklig behandling, rätten till en rättvis rättegång och skyddet för privat- och familjeliv. Projektet angriper problematiken tvärvetenskapligt (rätts- och samhällsvetenskap) i syfte att uppskatta effekter, möjligheter och problem förknippade med principen om ömsesidigt förtroende i EU straffrätt utifrån medborgarnas perspektiv.

För att uppnå syftet undersöker vi implementeringen och efterlevnaden av olika EU-rättsliga instrument som underlättar gränsöverskridande straffrättsligt samarbete (inklusive Europeiska arresteringsordern, överföring av fångar och övervakning av alternativa påföljder och övervakningsåtgärder) och åtgärder som syftar till att skydda de grundläggande rättigheterna. Vidare söker vi att utifrån en empirisk undersökning utröna hur dessa regelverk och åtgärder fungerar i praktiken. De utvalda länderna är Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien och Sverige.

*Att förbättra överlämning av personer till följd av ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut i straffrättsliga förfaranden och skyddet för medborgarnas grundläggande rättigheter. JUST/2014/JCOO/ AG/CRIM/7755